Hội nghị hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2021.

 Chiều ngày 16/04/2021, Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021, với sự có mặt của 101 đại biểu đại diện cho gần 450 CBCNV toàn Công ty.

 HNNLD.jpg

 Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 594 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 123 tỷ đồng, đạt 123% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 188 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 450 người.

  - Thu nhập bình quân: 23.300.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2021:

  - Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 150 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 464 người

  - Công tác xã hội từ: 2 tỷ đồng.

  Hội nghị đã nhất trí, thông qua bản dự thảo Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty xây dựng và ban hành các quy chế mà Hội nghị đã thông qua.  

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2020.