Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015.

 Ban chỉ đạo ISO tổ chức lớp học chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 trong 03 ngày 27, 28/03/2018 và ngày 09/4/2018.

 Mục đích chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015:

  - Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện rõ các nguyên tắc làm việc, quy chế hóa các quy trình giải quyết công việc của các phòng, ban, xí nghiệp... và lãnh đạo Công ty.

  - Chuẩn hóa và công khai hóa quy trình giải quyết công việc trong toàn công ty và hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ ,..được sử dụng thống nhất.

Tham dự lớp học gồm có:

Về đơn vị đào tạo: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Quản lý EFC

Về học viên lớp học: 29 học viên là đại diện các đơn vị trực thuộc Công ty về tham dự lớp học.
 Lop Hoc Iso (1).jpg
 Lop Hoc Iso (2).jpg