Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng BMC-DongThap tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2019, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

 Đến tham dự đại hội:

  Về phía Công ty Mẹ:

  Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ Tịch HĐQT Công ty Mẹ;

  Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Mẹ.

  Ông Nguyễn Hoàng Anh  – Phó Tổng giám đốc Công ty Mẹ.

  Ông Đặng Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Mẹ

  Cùng với Ban lãnh đạo và quý cổ đông tham dự Đại hội của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng BMC-DongThap

  Tham dự đại hội có 09 cổ đông sở hữu chiếm 90%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Sau phần nghi thức, đại hội nghe ông Thái Văn Thum – CT.HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của ông Võ Văn Út - TV.HĐQT - Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

 TVTK(1).jpg

Chủ tọa điều hành Đại Hội

Đại hội cũng nghe thông qua các tờ trình:

 - Công bố quyết định nghỉ hưu của Ông Thái Văn Thum (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty mẹ);

 - Công bố Quyết định cử người đại diện vốn Công ty mẹ - Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp;

 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HđQT;

 - Thông qua tờ trình đề cử số lượng nhân sự vào HĐQT và BKS;

 - Thông qua tờ trình đề cử HĐQT, BKS;

 - Biểu quyết, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

 - Biểu quyết, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 TVTK(2).jpg

 Đại hội đã bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát mới:

 Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty mẹ làm Chủ tịch HĐQT Công ty

 Ông Nguyễn Phúc An – Phó phòng Kế toán Công ty mẹ làm TV.HĐQT Công ty

 Ông Võ Văn Út – TV.HĐQT Công ty

 Bà Võ Thị Thùy Nhiên – Nhân viên phòng kế toán Công ty làm Trưởng ban kiểm soát

 TVTK(3).jpg

Ông Võ Đinh Quốc Huy – CT.HĐQT Công ty Mẹ chúc mừng Đại hội

 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng BMC-DongThap đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.