Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2020, Công ty Cổ phần vận tải BMC Đồng Tháp tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2019, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

 Đến tham dự đại hội:

  Về phía Công ty Mẹ:

  Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ Tịch HĐQT Công ty Mẹ;

  Bà Trần Thị Thúy Hằng  – Phó Tổng giám đốc Công ty Mẹ.

  Cùng với Ban lãnh đạo và quý cổ đông tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần vận tải BMC Đồng Tháp.

Đại hội cũng nghe thông qua các tờ trình:

 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

 - Tờ trình kế hoạch năm 2020;

 - Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;

 - Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

 - Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy;

 - Tờ trình miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành và là người đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lê Văn Thất;

 - Tờ trình thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

 - Tờ trình số lượng nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

 - Tờ trình danh sách nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

 - Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

 Đại hội đã bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát mới:

 - Chủ tịch HĐQT: Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty mẹ

 - Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hoàng Quân và Ông Trần Văn Hóa

 - Ban kiểm soát:

   Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng ban

   Ông Nguyễn Tấn Hòa – Thành viên

   Bà Lê Thị Thanh – Thành viên

 DHCPVT.jpg

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Mẹ chúc mừng Đại hội

 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần vận tải BMC Đồng Tháp đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.