Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2021, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DONGTHAPBMC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

Đến tham dự đại hội:

 Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp:

  Ông Nguyễn Văn Cả – Phó Giám đốc Sở Tài chính Tỉnh Đồng Tháp;

  Bà Nguyễn Thị Diện – Trưởng phòng tài chính DN;

 Về phía Công ty:

  Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty; 

  Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT Công ty - Tổng giám đốc Công ty

  Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty

  Bà Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty

  Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty

 Tham dự đại hội có 19 cổ đông sở hữu chiếm 92,796%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Sau phần nghi thức, đại hội nghe ông Võ Đinh Quốc Huy – CT.HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của ông Nguyễn Hữu Phước -Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

 DHCD2021 (1).jpg

Quang cảnh Đại hội

Đại hội cũng nghe thông qua các tờ trình:

 - V/v thông qua nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;

 - V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2020;

 - V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

 - V/v thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2020;

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của DONG THAP BMC đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được 100% số thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.