ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

----------------------------------------------------------------

 Ngày 08/11/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019. Nội dung chính thông qua Đại hội gồm công bố quyết định nghỉ hưu và tri ân Chủ tịch HĐQT đã lãnh đạo Công ty phát triển trong suốt thời gian qua; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cấp các ngành tham dự Đại hội có đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Nội vụ và Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

 Về phía khách dự:

  - Ông Trần Thanh Nam – Phó chánh văn phòng UBND Tỉnh.

  - Bà Trần Thị Nguyệt – Phó trưởng phòng tổ chức biên chế và công chức viên chức Sở nội vụ Tỉnh.

  - Ông Ngô Quốc Ân – Trưởng phòng QLDN thuộc Sở Tài chính Tỉnh.

 DHCDBT (2).jpg

Nội dung đại hội: 

 Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty thông qua chương trình và điều hành đại hội.

 Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

 Bà Trần Thị Nguyệt – Phó trưởng phòng tổ chức biên chế và công chức viên chức Sở nội vụ Tỉnh, Công bố các quyết định của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

 Thông qua bầu cử, các phiên họp của HĐQT, BKS đã thống nhất và quyết định ra mắt Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT

- Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT

 DHCDBT.jpg

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Đặng Thanh Hồng – Trưởng ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Thanh An – Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn – Thành viên Ban kiểm soát

 DHCDBT (1).jpg

 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp thành công tốt đẹp.