Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch SXKD 2023

BIEU SO 3_BAO CAO DANH GIA VE KET QUA THUC HIEN KE HOACH SXKD 2023.pdf... Chi tiết
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023.pdf... Chi tiết
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

CBTT thay đổi nhân sự.pdf... Chi tiết
Báo cáo tình trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng đầu năm 2023

BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng năm 2023.pdf... Chi tiết
Báo Cáo Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Doanh Nghiệp Năm 2022

Biểu số 6 - Báo cáo thực trạng quản trị và CCTC của DN năm 2022.pdf... Chi tiết
Báo Cáo Đánh Giá Về Kết Quả Thực Hiện Sản Xuất Kinh Doanh 2022

Biểu số 3 - BC đánh giá KQ thực hiện KH SXKD năm 2022.pdf... Chi tiết
Quy chế CBTT đối với DNNN

Quy chế CBTT đối với DNNN.pdf... Chi tiết
Báo cáo tình trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN 6 tháng đầu năm 2022

Biểu số 5.pdf... Chi tiết