Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng (DONG THAP BMC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

Đến tham dự đại hội:

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp:

 Ông Châu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;

 Ông Ngô Hồng Chiều - Giám đốc sở Tài Chính.

Về phía Công ty: Ông Nguyễn Châu Thành –Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Hữu Phước –Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc Công ty và bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty

Tham dự đại hội có 210 cổ đông sở hữu chiếm 97,3%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 DHDCD2018.jpg

Sau phần nghi thức, đại hội nghe ông Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Báo cáo của ông Nguyễn Hữu Phước -Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Đại hội cũng nghe thông qua Dự thảo Điều lệ sữa đổi; Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ và các Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2017, mức chi cổ tức năm 2017; thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 người phụ trách quản trị Công ty năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DONG THAP BMC đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.