Hôm nay, ngày 03/12/2018 vào lúc 8 giờ 30 phút. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nhằm xin ý kiến của cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DONG THAP BMC đúng theo Quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

 Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêt Nam (VSD) lập ngày 13/11/2018 thì tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được mời tham dự đại hội là 444 cổ đông sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 6 tổ chức và 438 cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 142 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 36.804.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 DHDCDBT(1).jpg

 Đại hội đã biểu quyết thông qua: Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

 DHDCDBT(2).jpg

Kết quả biểu quyết: Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý là 142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Thông tin tóm tắt như sau:    

 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

 - Mã cổ phiếu: BDT

 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 61.374.000 cổ phần.

(tính theo tỷ lệ phát hành 1: 1,59 cho cổ đông hiện hữu)

 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 613.740.000.000 đồng.

 - Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Quy định hiện hành.

 - Vốn Điều lệ trước khi phát hành           : 386.000.000.000 đồng

 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành   : 999.740.000.000 đồng

 - Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.000 đồng/cp

 - Các nội dung khác được nêu chi tiết tại Phương án.