Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng (DONGTHAPBMC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2018, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

Đến tham dự đại hội:

 Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp:

  Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp;

  Ông Ngô Quốc Ân – Đại diện Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Tháp.

 Về phía Công ty:

  Ông Nguyễn Châu Thành –Chủ tịch HĐQT Công ty; 

  Ông Nguyễn Hữu Phước –Thành viên HĐQT Công ty – Tổng giám đốc Công ty

  Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty

  Ông Thái Văn Thum – Phó Tổng giám đốc Công ty

  Bà Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty

 Tham dự đại hội có 163 cổ đông sở hữu chiếm 96,1%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Sau phần nghi thức, đại hội nghe bà Trần Thị Thúy Hằng – TV.HĐQT – PTGĐ Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo của ông Nguyễn Hữu Phước -Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

 DHCD 2019.jpg

Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp

Đại hội cũng nghe thông qua các tờ trình:

 - V/v thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018;

 - V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019;

 - V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

 - V/v thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2019;

 - V/v dừng phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vống Điều lệ;

 - V/v thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của DONG THAP BMC đã kết thúc thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.