Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

  SK 6T 2020.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị:

 - Ông Võ Đinh Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

 - Ông Nguyễn Hữu Phước - TV. HĐQT - Tổng giám đốc.

 Cùng các ông, bà là: Trưởng ban Kiểm soát; Phó Tổng giám đốc; lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc về dự Hội nghị.

 Sau 6 tháng đầu năm 2020 được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh đến lực lượng Doanh Nghiệp, Doanh Nhân trong tỉnh đã tạo sự phát triển trong các Doanh Nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ Phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp cũng nhờ đó mà hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020.

 - Tổng số lao động đến thời điểm 30/6/2020 gồm: 448 người.

 - Tổng doanh thu đạt: 233,960  tỷ đồng, đạt 38,99% so với kế hoạch năm

 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 49,630 tỷ đồng, đạt 49.63% so với kế hoạch năm

 - Đã nộp Ngân sách: 85,000 tỷ đồng, đạt 45,95% so với kế hoạch năm

 - Đóng góp hoạt động xã hội: 1,6 tỷ đồng.