Ngày 18/02/2022, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Dong Thap BMC) tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ thứ hai, giai đoạn 2021 – 2026.

 IMG_8129 (1).jpg

Ông Phan Văn Hợp – Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Hội nghị đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Kết quả, có 05 cổ đông trúng cử Hội đồng quản trị gồm bà Trần Thị Thúy Hằng và các ông: Võ Đinh Quốc Huy, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Lâm Tùng. Trong đó, ông Võ Đinh Quốc Huy được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Lâm Tùng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Phước là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra, có 03 cổ đông được bầu vào Ban Kiểm soát; ông Đặng Thanh Hồng làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

 Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công ty đối với ông Võ Đinh Quốc Huy, ông Nguyễn Hữu Phước và bà Trần Thị Thúy Hằng.

 Nhiệm kỳ 2016 – 2021, hiệu quả kinh tế mang lại cho Công ty đã góp phần phát triển tốt đồng vốn chủ, ổn định cổ tức cho cổ đông và tăng tích lũy cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, Công ty thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và của tỉnh về đầu tư các Khu, Cụm công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho an sinh xã hội tỉnh nhà.

 Kế hoạch đặt ra giai đoạn 2021 - 2026, Công ty phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết nhằm tăng năng lực và thế mạnh là những yếu tố quan trọng phải thực hiện một cách tốt nhất. Phấn đấu tổng doanh thu thực hiện năm 2026 đạt tối thiểu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu từ 10% trên tổng doanh thu. 

Nguồn Văn Khương Cổng TTĐT Đồng Tháp