Thực hiện kế hoạch huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; Định kỳ hằng năm để ôn lại những kiến thức cũ và trang bị bổ sung kiến thức mới, các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đã lần lượt khai giảng các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty vào các ngày 02, 03, 04 và 05/06/2022.

Trong những năm qua công tác huấn luyện ATVSLĐ đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, không để sảy ra mất an toàn trong lao động.

Tại khóa huấn luyện Người lao động được phổ biến các nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại; biện pháp phòng ngừa; cải thiện điều kiện lao động; công tác kiểm tra; quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 Một số hình ảnh trong các ngày huấn luyện AT,VSLĐ:


 ATLD1.jpg

Huấn luyện ATVSLĐ nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động, người sử dụng lao động

 ATLD2.jpg

Huấn luyện ATVSLĐ mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động

 

Nguồn: Phòng TCHC