Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cô phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

THÔNG BÁO (V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp) Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần ... Chi tiết