Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (DONGTHAPBMC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Doanh nghiệp.

Đến tham dự đại hội:

 Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp:

    Bà Nguyễn Thị Diện – Trưởng phòng quản lý DN Sở Tài chính Tỉnh Đồng Tháp;

 Về phía Công ty:

  Ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty; 

  Ông Nguyễn Lâm Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

  Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT Công ty - Tổng giám đốc Công ty

  Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty

  Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty

  Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty

 Tham dự đại hội có 65 cổ đông sở hữu chiếm 96,86%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Sau phần nghi thức, đại hội nghe ông Võ Đinh Quốc Huy – CT.HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của ông Nguyễn Hữu Phước -Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

 DHCDTN22.jpg
Quang cảnh Đại hội

Đại hội cũng nghe thông qua các tờ trình:

 - V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;

 - V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022;

 - V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

 - V/v thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022;

 - V/v thông qua việc thoái vốn Công ty con;

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của DONG THAP BMC đã kết thúc thành công tốt đẹp.