Ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024. Tại Đại hội, cổ đông đã được nghe, biểu quyết và bầu cử gồm các nội dung như sau:

  1. Công bố các Văn bản của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử lại người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần. Gồm:

  - Công văn số 01/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao tỷ lệ nắm giữ đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  - Quyết định số 02/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  2. Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  3. Thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  4. Bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  5. Hội Đồng Quản Trị họp bầu Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố kết quả.

 DHCDBT(1).jpg

Thành viên HĐQT và khách mời Công ty tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Anh

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cấp các ngành và Quý cổ đông đến tham dự Đại hội. Qua đó, rất mong được Quý cổ đông đóng góp nhiều sáng kiến trong tổ chức hoạt động SXKD để giúp Công ty ngày càng ổn định và phát triển hơn trong thời gian tới ./.

Nguồn Phòng KSNB&PC