Chiều ngày 03/3/2023, Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và Đại biểu người lao động năm 2023, với sự có mặt của 90 đại biểu đại diện cho gần 440 CBCNV toàn Công ty.

 TK(1).jpg

Quang cảnh Hội nghị

 Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 699,7 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 120,6 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 235,271 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 435 người.

  - Thu nhập bình quân: 22.000.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

 Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2023:

  - Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 185 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 450 người

  - Công tác xã hội từ: 02 tỷ đồng.

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

 TK(2).jpg

 TK(3).jpg

 TK(4).jpg